Naar de inhoud Naar de hoofdnavigatie
Natuurhistorisch Genootschap in Limburg

Excursie oude Maasarm Ooyen-Wanssum/ Swolgender Broek

Agenda

Vrijwel iemand zal nog van het Swolgenderbroek hebben gehoord. Het gebied wordt de laatste jaren meestal aange-duid als oude Maasgeul Ooijen-Wanssum. Eerder werd het natuurbeleid aangeduid als Sohr-Legerterbos. In een rap-port van de provincie werd het een jaar of 15 geleden aangeduid als Swolgenderbroek. Dat vind ik wel een sympa-thieke naam. Het is een oude Maasgeul bij Swolgen. Bij heel hoge afvoeren van de Maas overstroomde de geul, zo-als in 1993 en 1995. Bij de aanleg van de dijken in 1996 is de geul binnen gedijkt. Hierdoor is een groot gebied niet meer overstroombaar bij Maashoogwater. Het peil van de Maas stijgt daardoor. Later is dan ook besloten dat dit toch niet zo slim was. Er wordt nu gewerkt aan een groots plan waarbij er weer Maaswater door de geul kan stromen: het project Ooijen-Wanssum (zie kaart hieronder)
Het lage deel was al een vrij nat gebied. Dit was begrensd als deel van de Ecologische Hoofdstructuur. Ook was het aangeduid als verdroogd nat natuurgebied dat hersteld (vernat) moest worden. Het weghalen van de dijken gebeurt om bij hoge afvoeren van de Maas het waterpeil te verlagen. Om bij hoge afvoeren van de Maas een open laagte te houden, is een reeks in elkaar overlopende ondiepe plassen gegraven. Het lage deel is al vrijwel aaneegesloten natuurgebied, in beheer bij Staatsbosbeheer. Het wordt extesief beheerd met begrazing door grote grazers. Populierenbos is grotendeels gekapt. Er heeft zich al een flink rietmoeras ontwikkeld. In combinatie met de ondiepe plassen, natte graslanden, broekbossen en andere moerasvegetaties, is het een voor Noord-Limburg bijzonder gebied. Afgelopen winter is het gebied flink vernat door beverdammen.Het Swolgenderbroek is een gebied dat volop in ontwikkeling is. Waar het uitkomt is daarom nog spannend.
Er zitten de nodige watervogels als krakeend, slobeend, dodaars en ijsvogel. Nog bijzonderder zijn moerasvogels als blauwborst, waterral. rietzangers. Sinds deze winter zitten er enkele baardmannetjes. Misschien gaan die er wel broeden. Voor doortrekkers kan het raak met met oa visarend, rode wouw beflijster. Twee jaar geleden zat er ruim een week een groep bijeneters.

Organisatie
Kring Venlo
Vertrek
parkeerplaats het Roekenbos, 9:00 Blitterswijk.
Excursieleiding
Jos Hoogveld
Tijd
Zondag, 17 juni 2018, van 9:00 tot ongeveer 13:30 uur
Toegang
Openbaar
illustratie