Naar de inhoud Naar de hoofdnavigatie
Natuurhistorisch Genootschap in Limburg

Excursie oude Maasarm Ooyen-Wanssum/ Swolgender Broek

Agenda

Meerijden vanaf Venlo om 8 uur Hertog Reinoudsingel 129.
Vrijwel iemand zal nog van het Swolgenderbroek hebben gehoord. Het gebied wordt de laatste jaren meestal
aangeduid als oude Maasgeul Ooijen-Wanssum. Eerder werd het in het natuurbeleid aangeduid als Sohr-Legerterbos.
In een rapport van de provincie werd het een jaar of 15 geleden aangeduid als Swolgenderbroek. Dat vind ik wel een
sympathieke naam. Het is een oude Maasgeul bij Swolgen. Bij heel hoge afvoeren van de Maas overstroomde de
geul, zoals in 1993 en 1995. Bij de aanleg van de dijken in 1996 is de geul binnengedijkt. Hierdoor is ee groot gebied
iet meer overstroombaar bij Maashoogwater. Het peil van de Maas stijgt daardoor. Later is dan ook besloten dat dit
toch niet zo slim was. Er wordt nu gewerkt aan een groots plan waarbij er weer Maaswater door de geul kan stromen :
het project Ooijen-Wanssum. Het lage deel was al een vrij nat gebied. Dit was begrensd als deel van de Ecologische Hoofdstructuur. Ook was het
aangeduid als verdroogd nat natuurgebied dat hersteld (vernat) moest worden. Het weghalen van de dijken gebeurt
om bij hoge afvoeren van de Maas het waterpeil te verlagen. Om bij hoge afvoeren van de Maas een open laagte te
houden, is een reeks in elkaar overlopende ondiepe plassen gegraven. Het lage deel is al vrijwel aaneegesloten
natuurgebied, in beheer bij Staatsbosbeheer. Het wordt extesief beheerd met begrazing door grote grazers.
Populierenbos is grotendeels gekapt. Er heeft zich al een flink rietmoeras ontwikkeld. In combinatie met de ondiepe
plassen, natte graslanden, broekbossen en andere moerasvegetaties, is het een voor Noord-Limburg bijzonder
gebied.
Er zitten de nodige watervogels als krakeend, slobeend, dodaars en ijsvogel. Nog bijzonderder zijn moerasvogels als
blauwborst, waterral. Rietzangers zij half april waarschijnlijk nog niet terug. Voor doortrekkers kan het raak met met oa
visarend, rode wouw beflijster. En er zijn voorjaarsbloeiers te zien, mogelijk zelfs bosanemoon en vingerhelmbloem.
Die staan in ieder geval bij Ooijen langs de Maas, waar we zeker kunnen kijken.

Organisatie
Kring Venlo
Vertrek
parkeerplaats het Roekenbos, 9:00 Blitterswijk
Excursieleiding
Jos Hoogveld
Tijd
Zondag, 17 april 2016, van 9:00 tot ongeveer 13:30 uur
Toegang
Openbaar
illustratie