Naar de inhoud Naar de hoofdnavigatie
Natuurhistorisch Genootschap in Limburg

Vergadering Algemene ledenvergadering

Agenda

Het bestuur van het Natuurhistorisch Genootschap in Limburg nodigt al haar leden uit tot het bijwonen van een Algemene Ledenvergadering.

De agenda voor de vergadering is als volgt (mocht de agenda nog wijzigingen ondergaan, deze zullen dan worden bekend gemaakt via de website www.nhgl.nl).

1. Opening en mededelingen.

2. Notulen vorige vergadering.

De notulen van de vorige Algemene Ledenvergadering, op 20 oktober 2014, worden ter vergadering uitgereikt en zijn voordien te raadplegen op www.nhgl.nl.
3. Aanpassing statuten

Het bestuur stelt voor een statutenwijziging door te voeren voor 1 januari 2015. De aanleiding is het vervallen van de noodzaak voor de belangrijkste subsidieverlener van het Natuurhistorisch Genootschap, de Provincie Limburg, om de jaarrekening te laten goedkeuren onder overlegging van een accountantsverklaring. Dit laatste is echter ook opgenomen in de statuten, waardoor we jaarlijks circa € 2.200 spenderen (dat is € 2,00 per lid) aan deze handeling. Het bestuur wil dit graag afschaffen en vervangen door een controle door een in te stellen kascontrolecommissie bestaande uit twee leden, te benoemen door de algemene le3denvergadering. Naast de aanpassing van de statuten op dit punt zijn er diverse tekstuele aanpassingen nodig. Tevens is het nodig om de statuten aan te passen met betrekking tot de begunstigde instelling wanneer de vereniging zou worden opgeheven met een voordelig saldo. Dat komt voort uit de ANBI voorwaarden. Om de statutenwijziging te laten ingaan zouden op de gehouden vergadering van 20 oktober 2014 2/3 van alle leden daarmee moeten instemmen. Er waren toen echter niet voldoende leden aanwezig. Daarom is een tweede algemene ledenvergadering noodzakelijk, die binnen 4 weken na de eerste dient te zijn uitgeschreven. Daar kunnen de voorgestelde wijzigingen worden vastgesteld als 2/3 van de dan aanwezige leden daar ja tegen zegt. De concept-statuten kunnen worden ingezien op kantoor, via de website of worden op verzoek toegestuurd. Voorgesteld wordt om met de statutenwijziging in te stemmen.

4.Benoeming leden kascontrolecommissie

Het bestuur stelt voor de eerste kascontrole commissie voor de controle van de jaarcijfers over 2014 tijdens de vergadering te benoemen. Leden worden opgeroepen zich kandidaat te stellen voor het lidmaatschap van de kascontrolecommissie. Ter vergadering zullen de kandidaten bekend worden gemaakt.

5. Rondvraag en sluiting.

Organisatie
Bestuur
Plaats
het Groenhuis, Godsweerderstraat 2, 6041 GH Roermond
Contact
Harry Tolkamp
Tijd
Donderdag, 13 november 2014, van 19:30 tot ongeveer 20:00 uur
Toegang
Alleen leden